Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
   
   

   UtazásiTipp Utazásszervező Kft.  – Adatkezelési szabályzat

    I.   Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Az Utazási Tipp Utazásszervező Kft. (székhelye: 1039 Budapest, tel: +36-1-453-2340 e-mail: utazasitipp@t-online.hu weboldal: www.utazasitipp.hu) a továbbiakban, mint UtazaásiTipp Kft az ügyfelek – az Utazási Tipp Kft.utasai és vásárlói– személyes adatait kezeli.

Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.

A hivatkozott rendelet a https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf weboldalon olvasható.

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatkezelés:    a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

 

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az UtazásiTipp Kft termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az UtazásiTipp Kft-vel, vagy az UtazásiTipp Kft. közvetítével utazási szerződést kötők (utazók).

 

Az adatkezelés elvei

Az UtazásiTipp Kft. minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

 • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,
 • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;
 • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,
 • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

Személyes adatok védelme

Az UtazásiTipp Kft. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

 

Az UtazásiTipp Kft. megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az utazó személyes adatainak megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

 

Ennek megfelelően az UtazásiTipp Kft., egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

 

Az UtazásiTipp Kft. külön figyelmet fordít a személyes adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az utazó számítógépéről a Az UtazásiTipp Kft. foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül jutnak el, melynek üzemeltetője az Utazásirendszer Kft. CESYS – Utazásirendszer (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 404/A )

 

 Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

II.   Az UtazásiTipp Kft. az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

 

Az UtazásiTipp Kft. a szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, érdeklődés, hírlevélre való feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

 

1.) érdeklődés:

(a) név;

Az    ügyfél    beazonosításához     elengedhetetlenül

szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora)

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

2.) Hírlevélre való feliratkozás

 

(a) név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül

szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

3.) Katalógus kérése

a. név;

Az    ügyfél    beazonosításához     elengedhetetlenül

szükséges adat

b. lakcím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megtételétől számított 5 évig tart.

 

4.) utazási szerződés kötés:

(a) név; születési dátum; (úti okmány

száma)

Az ügyfél (utazó) beazonosításához elengedhetetlenül

szükséges adat

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám;

 

Az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez

elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények,

releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 

5.) egyedi ajánlatkérés

(a) név;

Az    ügyfél     beazonosításához     elengedhetetlenül

szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora)

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

7. ) Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

(a) név; születési dátum; (úti okmány

száma)

Az    ügyfél     beazonosításához     elengedhetetlenül

szükséges adat

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottabb megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő (jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 

Vízumkérelmek intézése

Egyes országokba történő beutazáshoz vízum szükséges. Ezen vízumok igénylésének egy részét az UtazásiTipp Kft. utasainak előzetes meghatalmazás alapján tudja intézni. A vízumkiállító hatóság által kért adatokat az UtazásiTipp Kft. továbbítja a kiállító hatóságnak.

Az UtazásiTipp Kft–nél lévő ezen adatokat az UtazásiTipp Kft. az utazó hazaérkezését illetve az utazási szerződéstől való elállását követő 30 napon belül megsemmisíti.

 

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

Az UtazásiTipp Kft. az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

      (a)     atazásközvetítés esetén az utazási szerződésben megnevezett utazásszervezővel;

      (b)    az UtazásiTipp Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing                   kampányt folytató vállalkozással);

      (c)    az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

      (d)    felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

Szükség lehet arra, hogy az utazó személyes adatait az UtazásiTipp Kft. az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsa annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudja, illetve az utazó személyes adataihoz hozzáférhetnek az UtazásiTipp Kft. tagjai és adatkezelői, valamint szolgáltatói olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, az UtazásiTipp Kft. a személyes adatok címzettjei tekintetében megtesz minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható az utazó személyes adatainak megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz az UtazásiTipp Kft. az utazó külön hozzájárulását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattovábbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az utazót megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az utazó személyes adatait és személyiségi jogait

Az UtazásiTipp Kft. weboldalán megtalálható, hogy az UtazásiTipp Kft. mely harmadik országokba továbbítja az utazó személyes adatait, vagy honnan férhetnek azokhoz hozzá.

Az UtazásiTipp Kft. jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben

 • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és
 • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.

 

 

 

Minőségbiztosítási háttérinformáció

Az UtazásiTipp Kft. az utazó utazás során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti és az adott esetre vonatkozó igényérvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi. Az UtazásiTipp Kft. a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja.

Az UtazásiTipp Kft. jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait, aki az UtazásiTipp Kft. szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, illetve a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az UtazásiTipp Kft., annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg.

Az UtazásiTipp Kft. jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme, illetve kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében megőrzi azon utazó adatait,

- aki az UtazásiTipp Kft. szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez,

- a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az UtazásiTipp Kft., annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg,

- az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét, biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait. A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), legfeljebb a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év.

 

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást az UtazásiTipp Kft. által kezelt személyes adatairól: e-mail: utazasitipp@t-online.hu

telefonszám: +36-1-453-2340

levelezési cím: 1039 Budapest, Rákóczi utca 36.

 

III.    Az ügyfél, az utazó jogai

 

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél írásban kérheti, hogy az UtazásiTipp Kft. tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e. Az UtazásiTipp Kft. a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

 • az anonim adatokra;
 •  a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

Az UtazásiTipp Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az UtazásiTipp Kft. 3000 Ft/adat, vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni Az UtazásiTipp Kft. számlája alapján.

 

A helyesbítéshez való jog

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését. A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Nem terjed ki

 • az anonim adatokra,
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

Az UtazásiTipp Kft. az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Az UtazásiTipp Kft. a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.

Az UtazásiTipp Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben azokat az UtazásiTipp Kft. kezeli és

 • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve
 • a személyes adatok kezelése nem szükségesek az UtazásiTipp Kft. által meghatározott célokra,
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,
 • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,
 • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az UtazásiTipp Kft. kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,
 • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

 

Az UtazásiTipp Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az UtazásiTipp Kft. a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

Az UtazásiTipp Kft. korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.

Az UtazásiTipp Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az UtazásiTipp Kft az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben

 • UtazásiTipp Kft a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az UtazásiTipp Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek a Az UtazásiTipp Kft jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak UtazásiTipp Kft által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az UtazásiTipp Kft az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az UtazásiTipp Kft a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

Az UtazásiTipp Kft az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az UtazásiTipp Kft a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén az UtazásiTipp Kft

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az UtazásiTipp Kft az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa az UtazásiTipp Kft adatkezelésébe átadott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.

Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbítassa.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

 

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot az UtazásiTipp Kft megnevezett kapcsolattartójával.

Az ügyfél az UtazásiTipp Kft adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

 

Adatkezelésért felelős személy az UtazásiTipp Kft. utazási irodánál:

Név: Molnár Erika

Telefonszám: +36-1-453-2340

E-mail cím: utazasitipp@t-online.hu

Levelezési cím: 1039 Budapest, Rákóczi utca 36.